معاون فنی معاونت بهداشتی


نام و نام خانوادگی: زهرا حسینی خبوشان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش بهداشت- mphآموزش بهداشت

سابقه کار: 32 سال

شماره محل کار:

05832222892

ایمیل:z.khaboshan.yahoo.com

الف ) شرح وظایف کلی :

مشارکت و همکاری با معاون محترم بهداشتی در فعالیت های مربوط به:

1-     برنامه ریزی

2-   سازماندهی

3-   هدایت و رهبری واحدهای زیر مجموعه

4-   بکارگیری  وجلب منابع درجهت نیل به اهداف

5-   نظارت ، پایش وارزشیابی

6-   هماهنگی های درون و بین بخشی

7-   گزارش دهی و جمع آوری اطلاعات و شاخصهای سلامت

ب) جزئیات شرح وظایف

1- شناخت خصوصیات جغرافیایی وجمعیتی استان و شناسایی مسائل محلی و منطقه ای و بررسی راه های عملی حل مشکلات

2- همکاری با معاون بهداشتی در زمینه آشنایی کامل با برنامه های کشوری با تاکید بر انتخابات مناسب ترین روشها

3- مشارکت در تهیه برنامه های راهبردی و استراتژیک و برنامه های عملیاتی

 4- تهیه و بروزرسانی پنل مدیریت اطلاعات سلامت منطقه تحت پوشش

5- تحلیل شاخص های بهداشتی پنل مدیریت اطلاعات سلامت

6- احصا مشکلات عمده بهداشتی و پیگیری تدوین برنامه های مداخله ای مناسب برای حل مشکلات بهداشتی احصا شده از تحلیل پنل  مدیریت اطلاعات سلامت

 7- همراهی در انجام پایش های فنی و مدیریتی ستاد معاونت بهداشتی

8- تلاش وپیگیری در جهت نهادینه سازی نظام پایش و ارزشیابی سطح به سطح

9- پیگیری و تلاش در جهت نهادینه سازی تشکیل جلسات هماهنگی لازم با تواتر مشخص و مستند به صورتجلسه.

10-پیگیری ارتقا توان مدیریتی نظام بهداشتی با اجرای برنامه های آموزشی مختلف مبانی مدیریتی مانند روشهای برنامه ریزی ، روشهای حل مسئله ، کار تیمی یک و عملیاتی حوزه سلامت

11- مطالعه و بررسی نیازهای واحدهای تابعه و ارائه راه حل مناسب جهت توزیع امکانات و منابع

12- هماهنگی و نظارت جهت آموزش و ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی

13- نظارت و هدایت کلیه برنامه های فنی واحدهای تحت پوشش معاونت بهداشتی استانی

14- دریافت و بررسی گزارش های رسیده از واحدها و شبکه های بهداشتی درمانی تابعه و نظارت بر تهیه گزارشات نهایی واحدهای مافوق

15- جمع آوری و دسته بندی اطلاعات ، آمارها و شاخص های مورد نیاز جهت برنامه ریزی و اجرای برنامه های آتی و ارتقای شاخص های سلامت

16- مشارکت در تهیه و تطبیق دستورالعمل ها ، پروتکل های بهداشتی درمانی ،آموزشی و پژوهشی از طریق کمیته های علمی

17- نظارت بر تهیه و تدوین متون ، جزوات و و وسایل کمک آموزشی جهت آموزشهای بدو و حین خدمت وبازآموزیهاو نظارت و پایش اجرای برنامه های آموزشی

18- نظارت بر برقراری هماهنگیهای لازم بین احدهای تابعه و وزارت متبوع

19- برقراری هماهنگی های لازم بین واحدهای تابعه و سایر واحدهای دانشگاه

20- جستجوی راه حل های مناسب و کاربردی جهت جلب هماهنگی بخش های موثر در سلامت و توسعه و ارتقای سطح بهداشت جامعه

21- نظارت بر اشتراک دستاوردهای سلامت معاونت بهداشتی با سایر بخش های موثر در سلامت جامعه

22- برنامه ریزی و هماهنگی جهت توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشتی و سایر خدمات مرتبط در چار چوب قوانین ودستورالعمل های کشوری

23- نظارت بر فعالیت های پژوهشی حوزه معاونت بهداشتی در جهت انجام پژوهش های مناسب وکاربردیجستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۵۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...