-

عزم ملی برای دسترسی عادلانه به خدمات سلامتگروه توسعه شبکه و ارتقای سلامت


معرفي واحد (تاريخچه )

مدير گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت :  دکتر بابک فرخي

مدرک تحصيلي :

 پزشک عمومي(MD) فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشکي گلستان

MPH  گرايش اصلاحات نظام سلامت فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشکي تهران

سوابق اجرائي :

از سال 1383 بعنوان پزشک پيام آور بهداشت در مراکز بهداشتي و درماني روستائي و شهري شروع بکار نموده و با شروع طرح پزشک خانواده بعنوان پزشک خانواده از شهريور 1384 ادامه کار داده و در سال 1385 بعنوان مسئول گسترش شهرستان بجنورد و جانشين رئيس مرکز بهداشت شهرستان ، و در اسفند 1385 بعنوان مدير گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت تا کنون مشغول فعاليت ميباشند .

 

1-     اين گروه در واقع يکي از گروههاي ساختاري معاونت مي باشد و زير ساختهاي لازم براي فعاليتهاو برنامه هاي اجرايي ساير گروهها را فراهم مي نمايد .

 

شرح وظايف :

1-      مطالعه و تحقيق در خصوص برآورد ضوابط براي توسعه و بهبود استاندارد واحد هاي بهداشتي درماني در جهت نيل تدريجي شبکه هاي جامع و نظارت مستمر بر آنها با مشارکت و هماهنگي ساير گروهها

2-      بررسي و برآورد نيازهاي منابع انساني و تجهيزات پيشنهاد به معاونت بهداشتي استان با هماهنگي و مشارکت ساير واحد ها

3-      تهيه بازتاب اطلاعاتي براي واحد هاي بهداشتي جهت برنامه ريزي و پايش فعاليتها

4-      طراحي پروژه هاي تحقيقاتي در خصوص ارتقاء بهبود کيفيت خدمات بهداشتي ارائه شده به جامعه

هدايت و نظارت و مديريت بر فعاليت واحد هاي آمار ، گسترش ، بهورزي ، امور دارويي ، پزشک خانواده داوطلبين بهداشتي آموزشي و بازآموزي و جمع بندي نظرات واحد ها

 


جستجو
داوطلبان سلامت (۵۱۰۴ بازدید)
بیماری ابولا چیست ؟ (۴۵۵۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...