گروه توسعه شبکه و ارتقای سلامت


نام و نام خانوادگی : دکتر رضا زمان زاده

مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای

ایمیل:Rezazamanmd@yahoo.com

شماره تماس:05832247195

معرفي واحد (تاريخچه )

مدير گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت : 

شرح وظايف :

1-      مطالعه و تحقيق در خصوص برآورد ضوابط براي توسعه و بهبود استاندارد واحد هاي بهداشتي درماني در جهت نيل تدريجي شبکه هاي جامع و نظارت مستمر بر آنها با مشارکت و هماهنگي ساير گروهها

2-      بررسي و برآورد نيازهاي منابع انساني و تجهيزات پيشنهاد به معاونت بهداشتي استان با هماهنگي و مشارکت ساير واحد ها

3-      تهيه بازتاب اطلاعاتي براي واحد هاي بهداشتي جهت برنامه ريزي و پايش فعاليتها

4-      طراحي پروژه هاي تحقيقاتي در خصوص ارتقاء بهبود کيفيت خدمات بهداشتي ارائه شده به جامعه

هدايت و نظارت و مديريت بر فعاليت واحد هاي آمار ، گسترش ، بهورزي ، امور دارويي ، پزشک خانواده داوطلبين بهداشتي آموزشي و بازآموزي و جمع بندي نظرات واحد ها

 جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۵۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...