اولین پیش نویس سیاستهای دفتر سلامت جمعیت،خانواده ومدارس


پيوست شماره 1

اولين پيش نويش سیاستهای دفتر سلامت جمعیت؛ خانواده و مدارس در راستای ارتقای نرخ باروری کلی

 

سن مناسب ازدواج و رضایتمندی از زندگی زناشویی[1]:

تلاش در جهت کاهش میانگین سن ازدواج

تقویت برنامه آموزش هنگام ازدواج

فرهنگ سازی در نوجوانان و جوانان در خصوص تمایل به ازدواج و ارزشهای زندگی مشترک

برنامه ریزی برای آموزش مهارتهای زندگی

ایجاد برنامه خدمات پس از ازدواج

ارتقا محتواهای آموزشی موجود (ارایه دهنده و گیرنده خدمت)

بستر سازی برای مشارکت سایر دستگاه ها

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

تسهيل ازدواج از زمان تصميم گيري

استفاده از ظرفيت معتمدين محلي

 

*حروف كنار هر سرفصل براساس امكان انجام مداخله توسط دفتر سلامت خانواده ،جمعيت و مدارس (از Aبالاترين امكان تاZ كمترين امكان )گذاشته شده است

سلامت باروری و فرزندآوری[2]:

آموزش پرسنل در مورد ارایه حقوق سلامت باروری

ارتقای کیفیت خدمات مشاوره

کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول[3]

کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان[4]

افزایش بارداری های ارادی و برنامه ریزی شده

کاهش بارداری های پرخطر

کاهش سقط غیرقانونی و غیر شرعی[5]

گسترش خدمات بازگشت باروری پس از اعمال جراحی پیشگیری از بارداری

بازنگری در شاخص های برنامه سلامت باروری ( شاخص درصد بارداري ناخواسته، درصد بارداري پر خطر، تعداد فرزند دلخواه، نرخ ناباروري)

ارتقا محتواهای آموزشی موجود

بسترسازی برای مشارکت سایر دستگاه ها

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

بارداری[6]:

تقویت برنامه های مراقبت های پیش از بارداری

تقویت برنامه های مراقبت های بارداری

تقویت مراقبت های بارداری پر خطر در قالب سیستم ارجاع

سطح بندی خدمات سلامت مادر و نوزاد

تکمیل پوشش بیمه ای خدمات بارداری

کاهش میزان مرده زایی

برنامه غربالگری بیماری های ژنتیکی

ارتقا محتواهای آموزشی موجود

بسترسازی برای مشارکت سایر دستگاه ها

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

تامين تسهيلات لازم براي زنان شاغل باردار در سه ماه سوم بارداري با توجه ويژه به ماه آخر

نوزادی[7]:

تقویت برنامه های مراقبت های پیش از بارداری

تقویت برنامه های مراقبت های بارداری

تقويت برنامه نوزاد سالم

تکمیل پوشش بیمه ای خدمات نوزادی

سطح بندی خدمات سلامت مادر و نوزاد

ارتقا محتواهای آموزشی موجود

بسترسازی برای مشارکت سایر دستگاه ها

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی (برنامه ريزي براي تامين خدمات پرستاري در 10-3 روز اول پس از زايمان به خصوص در زايمان اول )

 

 

زایمان[8]:

تبیین مزایای زایمان طبیعی براي خانمهاي باردار

فرهنگ سازی برای ترویج زایمان طبیعی براي جامعه (استفاده از تجربيات)

تامین و تضمین حمایت های قانونی کافی از عامل زایمان طبیعی

ایجاد تنوع در انواع زایمان های فیزیولوژیک و بی درد

تجهیز واحدهای زایمان طبیعی به امکانات استاندارد

گسترش بیمارستان دوستدار مادر

توانمندسازی ارایه کنندگان خدمات در انجام زایمان طبیعی/تربيت پزشك متخصص زايمان

واگذاری فرآیند زایمان به ماما

کاهش میزان سزارین های غیر ضروری و تکراری

تکمیل پوشش بیمه ای خدمات زایمانی

ارتقا محتواهای آموزشی موجود

بسترسازی برای مشارکت سایر دستگاه ها

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

 ٍ ناباروری[9]:

ارتقای آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه در زمینه عوامل مستعد کننده ناباروری

احصای عوامل محیطی مستعد کننده ناباروری و همکاری برای طراحی مداخلات لازم

تدوین چارچوب استاندارد غربالگری

تدوین چارچوب استاندارد ارایه خدمت

سطح بندی و تامین خدمات ناباروری

کاهش سقط های خودبخودی

توانمند سازی ارایه کنندگان خدمات

پوشش بیمه ای کامل خدمات ناباروری

تاكيد بر جنبه هاي سلامت رواني و اجتماعي ناشي از ناباروري

سلامت میانسالان[10]: (اين بخش در جلسه بعد با همكاري اداره تخصصي مربوطه بازنگري و تكميل خواهد شد.)

تقویت برنامه سبا (با تاکید بر اهداف سیاست ارتقاي نرخ باروري كلي)

برنامه غربالگری بیماری های ژنتیکی

تقویت و گسترش شیوه زندگی سالم

ارتقا محتواهای آموزشی موجود

بسترسازی برای مشارکت سایر دستگاه ها

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

فرهنگ سازي سلامت براي كاهش تصادفات جاده اي

مراقبتهای دوران کودکی[11]: (اين اين بخش در جلسه بعد با همكاري اداره تخصصي مربوطه بازنگري و تكميل خواهد شد.)

تقویت برنامه های مراقبتهای دوران کودکی

مشخص کردن گروههای پر خطر کودک

ارتقا محتواهای آموزشی موجود

فراهم کردن بستری برای مشارکت سایر دستگاهها

استفاده از مشارکت بخش خصوصی

توسعه مهدهاي كودك

سالمندان[12]: (اين اين بخش در جلسه بعد با همكاري اداره تخصصي مربوطه بازنگري و تكميل خواهد شد.)

ارتقا محتواهای آموزشی موجود

فراهم کردن بستری برای مشارکت سایر دستگاهها

استفاده از مشارکت بخش خصوصی

 

[1] با توجه به شرح وظايف وزارت بهداشت، اين دفتر در اين مداخله از سهم اندكي برخوردار است.

[2] نقش وزارت بهداشت در اين مداخله ها قابل توجه خواهد بود.

[3] براساس اطلاعات موجود حدود 3.5 سال است.

[4] براساس اطلاعات موجود فاصله بين بارداري اول و دوم و دوم و سوم به بيش از 5 سال افزايش يافته است.

[5] براساس بررسي ها و اطلاعات موجود داراي دامنه اي بين 350000-150000 مورد در سال است.

[6] نقش وزارت بهداشت در اين مداخله ها قابل توجه خواهد بود.

[7] نقش وزارت بهداشت در اين مداخله ها قابل توجه خواهد بود.

[8] نقش وزارت بهداشت در اين مداخله ها قابل توجه خواهد بود.

[9] نقش وزارت بهداشت در اين مداخله ها قابل توجه خواهد بود.

[10] نقش وزارت بهداشت در اين مداخله ها قابل توجه خواهد بود.

[11] نقش وزارت بهداشت در اين مداخله ها قابل توجه خواهد بود.

[12] با توجه به وجود برخي سازمان ها و ارگان هاي همكار، مشاركت وزارت بهداشت در اين مداخله داراي اهميت است.جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۸۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...