امور اداری


نام ونام خانوادگی : میثم ولی زاده

سمت : مسئول امور عمومی

ایمیل:Meysamanee@gmail.com

شماره تماس:05832247199

تحصیلات : کارشناس ارشد اقتصاد سلامت

شرح وظایف

1-انجام مطالعات در زمينه نياز پرسنلي واحدهاي تابعه و مطابقت آن با تشکيلات مصوب و انجام اقدامات لازم در جهت اعلام نظرات کارشناسي در اين مورد 

2- همکاري در تهيه و تدوين مجموعه اهداف ،وظايف و پستهاي سازماني واحدهاي تابعه و پيشنهاد آنها به مراجع ذيربط جهت بررسي و تأييد لازم

3- تهيه شرح وظايف پستهاي سازماني مصوب واحد با همکاري کارشناسان ذيربط و انجام اقدامات لازم جهت بررسي و تصويب نهايي آنها

4- همکاري و انجام اقدامات لازم در مورد پياده نمودن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل در واحد مربوطه 5- تشريک مساعي با کارشناسان مديريت امور نيري انساني و مديريت تشکيلات،اموزش و بودجه برنامه اي در مورد تنظيم آئين نامه ،بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مورد نياز در امور اداري ذيربط

6- آموزش و ارائه راهنمايي هاي لازم به پرسنل شاغل در کارگزيني واحد مربوطه جهت انجام بهينه امور محوله 

7- بررسي نيازهاي استخدامي واحد با مد نظر قرار دادنتشکيلات مصوب و استانداردهاي ابلاغي جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز واحد و انجام مکاتبات لازم در اين مورد

8- انجام همکاري لازم با مسئولين  واحد تکميل و اعلام به موقع ارزشيابي ساليانه کارکنان واحد در صورت نياز و درخواست مسئول مربوطه 9- پاسخ به مکاتبات ارجاعي و پيگيري لازم تا حصول نتيجه 

10- شرکت در جلسات ،کميسيون هاي اداري و ارائه نظرات کارشناسي در صورت لزوم

11- بررسي روشهاي مناسب ساده کردن مراحل انجام امور اداري از طريق حذف مراحل زائد و ارائه نتايج حاصله به مسئول مافوق

12- بررسي و کنترل فرمهاي اداري موجود در واحد و طراحي فرم هاي جديد با توجه به نيازهاي پرسنلي کارکنان

13- تهيه گزارشات لازم در مورد فعاليتها و عملکرد انجام سافته و ارائه راه حل هاي مناسب جهت رفع مشکلات موجود

14- همکاري لازم با واحد کارگزيني جهت تهيه آمارهاي درخواستي در واحد در صورت نياز و انجام مکاتبات لازم در اين مورد

15- شرکت فعال در دوره هاي کارآموزي ،مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بکارگيري نتايج آنها در انجام وظايف محوله 

16- انجام ساير امور مربوطه طبق دستورالعمل مافوق مطابق مقررات

 جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۹۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...