حسابدار


 

نام و نام خانوادگي: فاطمه نشاطی 

سمت :  حسابدار

شرح فعاليت :

     صدور چک هاي بانک جهت پرداخت هاي جاري و اختصاصي و ثبت در دفتر مربوطه

     تهيه مغايرت بانکي ماهيانه با توجه به صورت حسابهاي بانکي و مانده موجودي دفتر

     آشنايي لازم با آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه

     ثبت برگه هاي حسابداري در دفتر صدور برگه

     کنترل اسناد مربوطه و تطبيق آن با برگه هاي صادر شده

     کنترل احکام پرسنلي صادر شده از جهت وجوه پرداختي به کارکنان مطابق مقررات

    همکاري در پرداخت کشورات پرداخت هاي انجام شده کارکنان و اعضاء هيئت علمي دانشگاه

     محاسبه و پرداخت کشورات پرداخت هاي انجام شده کارکنان و اعضاء هيئت علمي دانشگاه

     بايگاني اسناد مربوطه به امور جاري حسابداري در فايل هاي رايانه اي يا پرونده هاي مربوطه

     تنظيم و نگهداري دفاتر حسابداري واحد بر حسب برنامه هاي و فعاليتها و مواد هزينه و ساير موارد لازم

     ارائه صورت ريز هزينه و اعلام مانده اعتبارات به مسئول ذيربط

     همکاري در پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان قراردادي ،حق التدريس و ساير موارد مشابه

     همکاري در پرداخت اضافه کاري،حق مديريت و تمام وقتي کارکنان و اعضاء هيئت علمي دانشگاه

     شرکت فعال در دوره هاي کارآموزي ،مهارتي و اموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بکارگيري نتايج آنها در انجام وظايف محوله

     انجام ساير امور مربوطه طبق دستورالعمل مافوق مطابق مقرراتجستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۸۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...