امین اموال و حسابداری


نام و نام خانوادگي: محسن آوازه

سمت : حسابدار و امین اموال

شماره تماس:05832247198

شرح فعاليت :

     تطبيق فهرست کليه اموال ورودي به واحد با اسناد قانوني مربوطه از قبيل فاکتور خريد،قبض انبار،سند انتقال يا مدارک اهداء کالا و تأييد اسناد فوق الذکر

     رسيدگي به وضعيت صورت حسابها و بررسي و تطبيق آنها با آئين نامه هاي اموال

   الصاق برچسب مناسب بر روي اموال و درج شماره و مشخصات آن در فرم هاي اموال واحد

     تجديد صورت برداري از اموال بخشهاي  مختلف حداقل دوبار در سال و تنظيم ليست جديد اموال

    کنترل اموال واحد به روش نوين و نگهداري حساب آنها با درج مشخصات کامل

     تشخيص و فهرست بندي و جمع اوري اموال مازاد و اسقاطي با تأييد کارشناسان مربوطه و نگهداري آنها در انبار مربوطه

     نگهداري صورت ريز کليه اموال منقول و غير منقول و حق الاشتراک و ثبت آنها در دفاتر قانوني

    اخذ مجوز لازم براي فروش اموال اسقاطي و مازاد واحد از بالاترين مقام دانشگاه با تهيه صورت ريز اموال مورد مزايده و حذف آنها پس از فروش از دفاتر قانوني مربوطه

     تنظيم و ارسال سياهه هاي اموال واحد به مديريت امور مالي دانشگاه جهت اقدام لازم

    انجام تحويل و تحول اموال بين صاحبان قبلي و فعلي اموال با تنظيم و تکميل صورتجلسه و فرمهاي مربوطه

    صدور مفاصا حساب اموالي براي کادر شاغل در واحد بدليلي بازنشستگي يا انتقال

     نظارت مداوم بر اموال موجود در بخشهاي مختلف واحد و گزارش به موقع مواردي از قبيل سرقت،مفقودي يا آسيب ديدن تجهيزات به مراجع ذيربط و پيگيري آن

     انجام محاسبات آماري به منظور تعيين موجودي و تشخيص ضرورت خريد کالاهاي مورد درخواست واحد ها

     صدور پروانه خروج و و تهيه اسناد انتقالي جهت اموال تحت ابواب جمعي

     بايگاني اسناد و مدارک مربوط به قبوض و حواله هاي انبار و اسناد انتقال و تطبيق با صورت حسابهاي مربوطه

     تشخيص  اسناد تنظيمي و تفکيک طبقاتي اموال با رعايت حد نصاب معاملات

     صدور پروانه خروج جهت اموال تعميري و پيگيري لازم جهت برگشت آنها به واحد

     شرکت فعال در دوره هاي کارآموزي ،مهارتي و اموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بکارگيري نتايج آنها در انجام وظايف محوله

     انجام ساير امور مربوطه طبق دستورالعمل مافوق مطابق مقرراتجستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۸۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...