کارشناس تعهدی و مالی


نام و نام خانوادگی: فاطمه نشاطی 

سمت :کارشناس تعهدی و مالی

تحصیلات:کارشناس حسابداری

تلفن:05832247198

شرح وظایف:

عملیات مالی و حسابداری در نظام نوین مالی با توجه به شرح وظایف در دانشگاههای علوم پزشکی بطور خلاصه و بطور بند مجزا بصورت ذیل می باشد:

1. ثبت اسنادهزینه درسیستم نظام نوین مالی .     

2. صدوراسنادسیستمی صادرشده توسط مدیریت کالاوخدمات.

3. تهیه صورتهای مالی ماهانه وبه تائید مقامات مجازرساندن.

4. تهیه گزارشات مدیریتی موردنیاز.

5. مقايسه هزينه هاي انجام گرفته نسبت به اعتبارات و تخصيص هاي دريافتي و ارائه گزارش عملكرد مقايسه.

6. نگهداری و کنترل حسابهای بانکی بیمارستان.

7. صدور ودریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی .

8. نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار .

9. رفع مغایرات بانکی .

10. نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری.

11. پیگیری امور مربوط به ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات .

12. نگهداری و راهبری و ثبت اطلاعات خزانه داری در سیستم خزانه داری و تهیه گزارشات لازم از سیستم و تهیه نسخه 13.پشتیبان حداقل بصورت ماهانه و نگهداری آن درمحل امن .               

14. دریافت و نگهداری کلیه وجوه نقد و اسناد دریافتنی دریافت شده از اشخاص و صدور فرمهای رسید و آماده سازی آنها جهت واگـذاری به بانک در اسـرع وقـت .

15. ارائه چکهای دریافتی به بانک ، پس ازانجام پشت نویسی و امضاء مقام مجازو کنتـرل های تکمیلی لازم .

16.دریافت اسناد تضمینی از اشخاص حقیقی وحقـوقی ، درارتباط با قراردادهای فیمابین، یا سایراسناد تضمینی و اوراق بهادارمربوط به شرکت که از سوی مدیرمالی ارجاع می گردد وحفاظت ونگهداری آنها درمحل امن (گاوصندوق ) وارائه یک نسخه از رسید واصل مدارک به حسابداری .

017 صدور چک پس ازدریافت فرم مجوزصدور ومنطبق با مفاد آن وارسال چک های صادره به همراه اسناد مربوطه جهت امضاء

018 نگهداری دسته چک ها یا چکهای صادره در جریان امضاء، یا امضاء شده، تا زمان تحویل به ذینفع .

19. پیگیری امور مربوط به بانک ودریافت چکهای برگشتی ازطریق مراجعه مستمرومنظم به بانکهایی که بيمارستان درآنها

20. دریافت کلیه اعلامیه های بانکی وغیره ، جهت ارائه به حسابداری  پس از گزارش به مافوق .

21 . تهیه صورت گردش صندوق وارسال اسناد پرداخت به حسابداری جهت کنترل وتامین موجودی .

22. کنترل مستمر نقدینگی و تهیه گزارشات روزانه ازموجودی بانکها و کلیه دریافت و پرداختها .

23. ثبت و نگهداری روزانه صورت موجودی کلیه اسناد و اوراق بهادار موجود در صندوق .

24. تهیه پیش نویس نامه ها و مکاتبات مربوط به جابجایی حسابها یا سایر موارد مرتبط با بانک های بیمارستان با اخذ مجوز مدیر مالی و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی .

25. پیگیری ضمانتنامه های بانکی درخواست شده از بانکهای طرف حساب و اقدام درجهت تکمیل امضاء و مدارک لازم جهت آنها .

26. پیگیری جهت ابطال ضمانتنامه های منقضی شده و دریافت مدارک و وثیقه های مربوطه از بانک ها .

27. تهیه کلیه گزارشات مرتبط با وضعیت ضمانتنامه های بانکی و اسناد تضمینی و وثائق .

28.صدور کلیه اسناد حسابداری مربوط به دریافت و پرداخت ووصول یا برگشت چک ها واعلامیه های صادره از سوی بانک.

29.مراقبت و نگهداری اطلاعات سیستم های نرم افزاری تحویل گرفته شده و پیگیری جهت پشتیبانی و رفع مشکلات احتمالی آنها از شرکتهای مربوطه .

 جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۶۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...