طب کار استان


  طب كار استان:  مهدس محمد حسین اصغری 

شماره تماس واحد :05832222923

شرح وظايف :

1 - برنامه ريزي وطراحي نظام انجام معاينات شغلي

2 – نظارت و هدايت فعاليت هاي مرتبط با معاينات شغلي

3 – پيشنهاد و پيگيري تامين اعتبارات لازم جهت رفع نواقص وكمبود شهرستانهااز نظر انجام معاينات

4 – هماهنگ نمودن اهداف  استاني با اهداف وزارتي

5 – هدايت طرح هاي پژوهشي  مرتبط با بيماريهاي شغلي موجود در استان

6 – تقويت نظام ثبت و گزارش دهي بيماريها ي شغلي – 

7 –تعامل  برون بخشي به منظور تقويت نظام معاينات شغلي

8 – ارتقاء كيفي سطح معاينات شغلي

9 – سياستگذاري در جهت حمايت از انجام معاينات شغلي توسط بخش خصوصي

10 – برنامه ريزي آموزشي  جهت انجام بهتر معاينات شغلي

11 – تعيين وارتقاء شاخص هاي سلامت شغلي وگزارش به وزارتخانه

12 – همكاري در تائيد وصدور مجوز فعاليت شركت هاي ارائه كننده خدمات معاينات شغلي

13 – تشكيل وعضويت در كميته علمي طب كاردر جهت هدايت برنامه هاي آموزشي ادواري واختصاصي وتهيه متون آموزشي  مورد نياز

14 – انتخاب وتامين نيروهاي پزشك مورد نياز شهرستانها

15 تلاش براي  تقويت تشكيلات طب كار استان و شهرستانهاجستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۵۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...