پزشک خانواده روستایی


نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول : حسین جاجرمی 

شماره تماس:05832242310

شرح وظايف :

1-برنامه ريزي به منظور توسعه و گسترش واحد هاي ارائه كننده خدمات بهداشتي درماني

2- جذب نيروهاي پزشك طرحي و نيروهاي كارشناس و كاردان طرحي پزشک خانواده

3- تهيه و تجهيزات و نظارت در تجهيز خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني

4- پيگيري بهداشت عشاير و ارائه خدمات بهداشتي به عشاير

5- برنامه ريزي در زمينه هاي آموزشي ضمن خدمت جهت پرسنل شهرستانها ( گسترش شبكه ها )

6- نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات بهداشتي درماني اوليه و بررسيهاي مداوم فعاليت كادر كمكي از نظر كيفي

7- تهيه و تنظيم طرح هايي كه در ارائه خدمات بهداشتي درماني اولي نقش بررسي را ايفاد مي نمايند

8- همكاري با كارشناسان گروه و مدير گروه در بررسي آمار فعاليت هاي واحد ها و ارسال آمار ماهيانه پزشكان و نيروهاي طرحي به وزارت

 جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۶۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...