مدير گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت


مدير گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت :  دکتر رضا زمان زاده

شماره تماس: 05832242310 

ایمیل:Rezazamanmd@yahoo.com

شرح وظايف :

1-      مطالعه و تحقيق در خصوص برآورد ضوابط براي توسعه و بهبود استاندارد واحد هاي بهداشتي درماني در جهت نيل تدريجي شبکه هاي جامع و نظارت مستمر بر آنها با مشارکت و هماهنگي ساير گروهها

2-      بررسي و برآورد نيازهاي منابع انساني و تجهيزات پيشنهاد به معاونت بهداشتي استان با هماهنگي و مشارکت ساير واحد ها

3-      تهيه بازتاب اطلاعاتي براي واحد هاي بهداشتي جهت برنامه ريزي و پايش فعاليتها

4-      طراحي پروژه هاي تحقيقاتي در خصوص ارتقاء بهبود کيفيت خدمات بهداشتي ارائه شده به جامعه

5- نظارت بر فرایند پزشک خانواده و بیمه روستایی ( برآورد نیروی انسانی ، فضای فیزیکی ، تجهیزات ) 

6- نظارت بر برنامه تحول سلامت شهری ( برآورد نیروی انسانی ، فضای فیزیکی ، تجهیزات ) 

7- نظارت بر فعالیت های سطح یک ، نظام شبکه ( خانه های بهداشت ، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و پایگاه های بهداشت شهری و روستایی ) 

8- هدايت و نظارت و مديريت بر فعاليت واحد هاي آمار ، گسترش ، بهورزي ، امور دارويي ، پزشک خانواده داوطلبين بهداشتي آموزشي و بازآموزي و جمع بندي نظرات واحد ها جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۶۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...