بسته آموزشی مراقبان سلامت ویژه کارشناسان سلامت روان
مداخله شناختی، رفتاری مختصر (نسخه گسترش یافته)

شناسایی و مداخله مختصر در خشونت برعلیه زنان ویژه کارشناسان سلامت روان

راهنماي مداخله مختصر براي افسردگی

راهنماي آموزشی توانمندسازي گروه هاي آسیب پذیر جامعه

درمان مختصر اختلال وسواسی-جبري

مداخله مختصر براي مدیریت خودکشی

راهنماي شناسایی و مداخله مختصر در خشونت برعلیه سالمندان

آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد ( ASSIST)

راهنماي مداخله مختصر براي اضطراب اجتماعی

راهنماي مداخله مختصر براي اختلال پانیک

راهنماي درمان مختصر اختلال اضطراب منتشر

راهنماي سلامت روان ويژه كارشناسان سلامت روان

راهنماي درمان مختصر اختلال اضطراب منتشر

راهنماي آموزشی توانمندسازي گروه هاي آسیب پذیر

درمان مختصر اختلال وسواسی-جبري.

آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد-2

آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد

راهنماي سلامت روان ويژه كارشناسان سلامت روان

فلوچارت ارائه خدمات سلامت روان در مرکز سلامت شهری

مشارکت اجتماعی

مراقبت و پيگيري در برنامه های حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

فلوچارت ارائه خدمات سلامت روان در مرکز سلامت جامعه شهری

شناسايي گروههاي هدف و ارزيابي خانوار

حمایت های روانی، اجتماعی در حوادث و بلایا

برقراری ارتباط با گروه هاي هدف

آموزش در برنامه های حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

آشنايي با چارچوب برنامه های حوزه سلامت رواني، اجتماعی و اعتیاد

ارتقاء سواد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

مشاهده آرشیو مطالب ...جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۵۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...